POLITYKA PRYWATNOŚCI
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" w STEGNIE
Niniejsza polityka prywatności oraz polityka cookies, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ma również na celu wyjaśnienie powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności.
1. Co to są dane osobowe?
Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem daty urodzenia, adres e-mail lub wizerunek), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.
2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?
Są to dane które przekazują nam nasi Podopieczni, Kontrahenci, Współpracownicy oraz Pracownicy w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem w naszej placówce. Dane te są przez nas przetwarzane.
3. Co to znaczy przetwarzanie danych?
Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi - związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie, ul. Morska 11, 82-103 Stegna, którego osobą reprezentującą jest Dyrektor Pani Renata Grobelna, NIP 578-24-09-495, REGON 170063030.
Z Administratorem Danych można kontaktować się:
 • pod adresem korespondencyjnym: Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie ul. Morska 11, 82-103 Stegna,
 • pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w osobie: Marek Mróz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119/1) - określanym jako "RODO".
Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
 • jeżeli jesteś naszym Mieszkańcem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy - Art. 6 pkt. 1 lit b RODO. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • Jeżeli jesteś opiekunem prawnym naszego mieszkańca, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu zgodę jakiej nam udzieliłeś Art. 6 pkt. 1 lit a RODO lub zezwalający nam na to przepis prawa Art. 6 pkt. 1 lit c RODO, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem  jaki do nas przesłałeś. Wykonujemy w takim przypadku - jako organ publiczny - obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać,
 • Jeżeli jesteś naszym Petentem, Kontrahentem lub Współpracownikiem, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w oparciu o zezwalający nam na to przepis prawa, może to mieć także związek z pismem lub wnioskiem jaki do nas przesłałeś i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających min. z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 249) oraz Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), - Art. 6 pkt. 1 lit c RODO. Wykonujemy w takim przypadku ? jako organ publiczny ? obowiązek prawny, nałożony na nas przez przepis w randze co najmniej rozporządzenia lub ustawy. Przepis ten jednoznacznie określa rodzaj i zakres danych jakie możemy gromadzić i przetwarzać w związku z pozostającym w zgodzie z literą prawa i właściwie pojmowanym interesem publicznym.
 • Jeżeli jesteś naszym Klientem i korzystasz z naszych usług, możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na przykład w celu wystawienia faktury oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych oraz piktogramów.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej. Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy o pracę ? zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 22[1] § 1 Kodeksu Pracy mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy.
 • Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki cookies - jest to nasz prawnie uzasadniony interes, adane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Jeśli korzystasz lub/i wchodzisz w interakcję z naszymi profilami społecznościowymi: Fan Page na Facebook - jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Twoje dane przetwarzamy także w związku z tworzeniem rejestrów wynikających z odrębnych przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Przetwarzamy także informacje statystyczne w celu poprawy jakości swoich usług, dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych. Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.
 • Zamieszczania na swojej stronie internetowej informacji marketingowych o swoich ofertach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym Administratora, polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany.
6. Komu przekazujemy Twoje dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania. W niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie.
Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na korzystanie na naszych stronach  oraz prowadzonych mediach społecznościowych z usług Google i Facebook, dane użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych. Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych.
7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne - niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy też przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości.
Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.
8. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
 • żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,
 • ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
 • żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO.
Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, do którego link zamieściliśmy powyżej.
Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie, na przykład przez okres określony wymogami zapisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 164).
Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób - czego oczywiście nie chcemy - naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.
W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, to znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.
Pamiętaj iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony, a Ty jako Użytkownik zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
10. Jak chronimy Twoje dane?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia, stosowne umowy o poufności, a także powierzenia przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.
Pamiętaj że jako Użytkownik, powinieneś jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować posiadane oprogramowanie.
11. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności, zgodnie z obowiązującym prawem. Przyczyną zmian mogą być zmiany związane z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne. Na górze strony znajduje się data publikacji oraz aktualizacji Polityki prywatności.
12. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie
Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.